GDPR Behandling av dina personuppgifter

Du som lämnar dina uppgifter till oss ska känna dig trygg med hur vi hanterar dessa.

På Cosmos hanterar vi dina uppgifter utifrån den service via kö-anmälan som du har rätt till.
Dina personuppgifter är den information som kan hänföras till en fysisk person såsom namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver information för att tillhandahålla den service vi ansvarar för via får kösystem. Det handlar om personuppgifter för att tillhandahålla en plats på förskola för ditt barn.

För att kunna besluta om plats på Cosmos Montessoriförskola behöver vi dina personuppgifter som underlag.

Rätten att hantera personuppgifter
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där.

Lagliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke
Avtal

Rättslig förpliktelse
Skydd för grundläggande intressen
Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
Personuppgifter som hanteras
Personuppgiftsbehandlingar på förskolan grundar sig på att vi utför en uppgift allmänt intresse eller myndighetsutövning. Vi kan även hantera personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

Vi hanterar de personuppgifter vi behöver för ändamålet med din behandling. T.ex. handlar det om namn, kontaktuppgifter och födelsedata i de fall det behövs.

Sparande av personuppgifter
Dina personuppgifter hanteras under den tid som behövs i enlighet med bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Samtycket till hantering av dina personuppgifter
När du samtycker till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dit och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta förskolechefen på Cosmos Montessoriförskola. Därefter kommer vi inte hantera dina uppgifter. Väljer du att återkalla ditt samtycke påverkar inte det lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Källor för hämtning av dina personuppgifter
Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi vid en placering på förskolan, samla in personuppgifter från annan instans, dessa kan vara:
Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa rätt adressuppgifter till dig.
Uppgifter från myndigheter, t.ex. försäkringskassan, kommunen, osv.

Att lämna personuppgifter till oss
För att kunna ingå avtal om placering på Cosmos Montessoriförskola behöver du lämna de personuppgifter vi begär.

Automatiserat svar
Ett automatiserat svar är ett svar som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat svar så informerar vi dig om detta.

Utlämning av personuppgifter
Vi är lagligt skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter, företag eller enskilda vid behov. De kan även lämnas ut till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning, dessa kan vara:
Betalningar (fakturahantering, banker eller betaltjänstleverantörer)
IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, drifthantering, support och underhåll av våra IT-lösningar).
Kommun och skola
Dina rättigheter
Du kan begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas.
Du kan invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter.
Kontakta oss angående dina personuppgifter
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Cosmos Montessoriförskolas rektor:
monique@cosmoskids.nu
054-180303

Ansvar för dina personuppgifter på Cosmos Montessoriförskola
Cosmos Montessoriförskola är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom verksamheten.
Organisationsnummer: 556989-0212
Adress: Parkgatan 9 C, 652 22 Karlstad

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed