Allmän information

Månadsavgiften betalas i slutet av varje månad för innevarande månad, enligt faktura.
Vi tillämpar maxtaxa. Detta är beräknat på hushållets sammanlagda bruttoinkomst på en maxnivå enligt kommunens riktlinjer.

Är inkomsten lägre lämnas en inkomstuppgift och då ges besked om vilken lägre avgift som gäller. Har man två barn på Cosmos är maxtaxan för det andra barnet lägre än för barn 1.

Vi tillämpar även allmänförskola, dvs från sep det året barnet fyller tre år har barnet rätt till 15 timmar förskoleverksamhet utan kostnad/avgift. Gäller ej juni, juli, augusti.

HÄR, på Karlstad kommuns sida, kan du själv räkna ut din avgift.

Fakturor mailas ut till vårdnadshavare.

Våra öppettider styrs efter föräldrarnas behov.
Ramtiden inom Karlstad kommun är 6:30-18:30. Öppettiderna anpassas efter varje grupps närvarobehov. Ditt/ert barns närvarotid är den tid då du/ni arbetar, studerar eller är sjukskriven, inklusive restid och tid för lämning och hämtning.

Goda matvanor kan man börja med från tidig ålder, vilket har betydelse för resten av livet.
Hem och familj har det grundläggande ansvaret för barnet.
Förskolan har en unik möjlighet att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor och kunskap hos varje barn. På Cosmos handlar vi mycket ekologiska råvaror.

HÄR kan du läsa mera om vår kostpolicy och sockerfria förskola. Vi tar upp vår målsättning kring Cosmos måltider, traditioner, födelsedagar, specialkost, pedagogiska måltider, mm.

På Cosmos känner vi ett stort ansvar och har ett väldigt stort engagemang för kosten på förskolan.

Grupp 1-3 år:  5-8 barn

Grupp 3-5 år:  13-17 barn

 

Vi har 2 plan i hemlik miljö i vår förskolevilla.
På bottenplan den yngre gruppen (1-3 år) avdelningen Pluto, och övre plan den äldre (3-6år) avdelningen Galaxen.
Toalett finns på båda planen. Köket och lunchrum är på nedre plan. Miljön är anpassad för barn. Vi har oftast lugn musik på inomhus på dagarna. På övervåningen finns ett målarrum med diskbänk i barnens höjd samt flera rum för utforskande och lek.
På nedervåning har vi en barntrappa att öva gå i trappor i, ett vilorum och utrymme för lek, rörelse och utforskande.

Här kan du läsa mera om våra miljöer inomhus!

Vi har en egen trädgård med sandlåda, lekhus och traktordäck, stenyta för cyklar samt vår populära ”mud-kitchen” etc. Kompisgunga i stort sandområde samt en lekbuss. Vi har ett äppelträd med supergoda äpplen, odlingslådor och hyllor under paviljong med Montessoriövningar. I förrådet finns vagnar, spadar, bilar, djur, dockor, kuddar att bygga koja med, penslar, bollar mm.

Här kan du läsa mera om vår miljö utomhus.

Cosmos har 4 kompetensutvecklingsdagar (studiedagar) per läsår vilket innebär reducerat öppethållande.

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda en förskola av hög kvalitet behöver pedagoger ges möjlighet till kompetensutveckling.  Kompetensutvecklingsdagar är till för pedagogernas fortbildning, planering och utvärdering av verksamheten.

Vårdnadshavare får meddelande i god tid innan aktuell studiedag.
Under dessa dagar har vårdnadshavare fortfarande rätt till barnomsorg, då kan barnomsorg erbjudas på annan förskola. Det kan innebära att barnen träffar annan personal och barn och vistas i andra lokaler. Det görs inget avdrag på avgiften för dessa dagar.

Har du behov av barnomsorg någon av dessa dagar, ska detta meddelas till förskolan senast 3 veckor innan aktuellt tillfälle.

Barnets schema baseras på den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar samt tid för lämning och hämtning.

Schemat avser normala arbetsveckor. Tillfälliga avvikelser som semester, ferier, helger eller annan ledighet ska inte lämnas i det dagliga schemat. Dessa tillfälliga ledigheter anmäler du direkt till någon pedagog på Cosmos.

Ändring av schema
Om barnets närvarotid på förskolan ändras måste nytt schema lämnas. Ändringen ska omfatta minst fyra veckor för att schemat ska registreras. Tillfälliga och kortare ändringar lämnar du till en pedagog på förskolan.
Nytt schema måste lämnas senast en månad innan du vill att det ska börja gälla. Vid nyplacering ska du lämna in schemat när du svarar på platserbjudandet.

Vi följer riktlinjerna från smittskyddsinstitutet vad gäller barn, sjukdom och smitta.

Ta gärna del av foldern nedanför.

Uppsägning ska ske skriftligen till Cosmos, båda vårdnadshavare (om två vårdnadshavare finns) skriver under uppsägningen. Uppsägningen går även bra att maila, då ska vardera vårdnadshavare maila in uppsägningen.

Uppsägningstiden är två månader från det datum då den inkommit till Cosmos.
Avgift debiteras t.o.m. uppsägningstidens slut oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Har du klagomål eller synpunkter på Cosmos utbildning

Vårt mål är att alla skall känna att vi på Cosmos snabbt och konstruktivt tar hand om eventuella klagomål. Därför är det viktigt att du som vårdnadshavare vet vart du ska vända dig med synpunkter och klagomål.

Nedan finner du en information gällande våra rutiner kring klagomålshantering.

________________________________________________

Information

En positiv utveckling för våra barn på Cosmos förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Vårt mål är att du skall känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om dina klagomål och därför är det viktigt att du vet vart du ska vända dig. Vi använder oss av följande modell:

 1. I första hand vill vi att du vänder dig till den pedagog som arbetar närmast ditt barn eller den pedagog du själv anser berörs, klagoanmälan kan ske skriftligen eller på annat sätt.
 2. Om du efter samtal med berörd pedagog fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig rektor eller skolchef, klagoanmälan kan ske skriftligen eller på annat sätt.
 3. Om du efter ovanstående kontakter fortfarande har klagomål kan du lämna in ett skriftligt klagomål till Cosmos huvudman genom formulär på hemsidan under ”vanliga frågor”.
 4. Finns fortfarande missnöje efter denna åtgärd, finns möjlighet att kontakta Karlstad kommun via kommunens kontaktcenter 054-540 00 00.
complaints
Vem har du tidigare kontaktat angående ditt klagomål?

KLÄDTIPS & kapprum

I korgen ska alltid finnas:
2  överdelar
2 underdelar
2 par strumpor
2 trosor/kalsonger
1 extra tröja (tjockare)

Under höst, vinter, vår:
2-3 par vantar
galonvantar
tjockare sockar
mössa

Övrigt
jacka/overall
regnställ
gummistövlar

På hyllan längst ner ska skorna stå. På mellanhyllan lägger vi det som används för dagen, tex keps, hatt, vantar. I korgen ligger allt extra. Inga plastpåsar ska ligga kvar i kapprummet av säkerhetsskäl. Leksaker stannar hemma eller i bilen. Kolla över torkskåpen om ert barn har något som hänger där. Bra om alla kläder är märkta samt har en hank att hänga i.

TACK för er hjälp!

 

På Cosmos använder vi oss av en förskoleapp som heter Tyra för att dokumentera barnens lärprocesser.

Vi lägger in regelbundet bilder och aktiviteter som vi gör på förskolan. Dessa finns på individ- & på gruppnivå.

Du som vårdnadshavare behöver godkänna att ditt barn är med i Tyra, och det är frivilligt.

Demokrati

På Cosmos har vi barnråd som en del i att förverkliga förskolans demokratiska uppdrag. Barnen får träna demokratiska processer och tycka och tänka i olika frågor t.ex. måltider, leken, miljön på förskolan, förhållningssätt, arbetssätt, rutiner mm.

Syfte

 • Barnen ska ha möjlighet att påverka, vara delaktiga och ha inflytande i frågor som rör de själva i sina liv och i situationer de befinner sig i på förskolan.
 • Vi vill att barnen ska få kunskap om och utveckla förmågan att påverka och göra skillnad både för sig själva och för andra.
 • Vi vill, genom samtal, dokumentationer och lek göra barnen medvetna om att de själva är med och bestämmer eller gör egna val.
 • Att lyssna på barnen och som pedagog närma oss barnens perspektiv. Att lita på att barn kan klara olika saker själva och med stöd av vuxna.

 

Mål

 • Barnen ska våga uttrycka sina tankar och åsikter och därmed kunna påverka sin situation oavsett kön.
 • Synliggöra barnens eget inflytande.
 • Barnen ska kunna ta ansvar för sina egna handlingar, för förskolans miljö och förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av gemensamt arbete och beslutsfattande.

Tillvägagångssätt

För att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och kunna påverka sin situation så kommer vi att:

 • Vi gör upp en dag och tid där vi sitter tillsammans runt stora bordet för att ha barnrådsmöte – månadsvis.
 • Barnen samlas i en mindre grupp vid barnrådsmötet. Där ges barnen utrymme och tid att kunna/våga berätta om funderingar och olika händelser utan att känna rädsla för rätt och fel.
 • Pedagogen lyssnar av barnens tankar och ta tillvara på deras idéer genom att föra protokoll vid mötet.
 • Vi lyfter öppna frågor om önskemål och tankar likaväl som bestämda ämnen som vi tillsammans diskuterar.
 • Vi hänger upp ett utdrag ur protokollet på anslagstavlan.

Barnintervjuer & observationer

Genom enskilda intervjuer och observationer kan vi fånga upp barnens behov och intressen som de själva gett uttryck för. Här får vi också en uppfattning om vilket inflytande barnen själva tycker att de har på Cosmos.

Utvärdering av tidigare barnråd

 • Det vi diskuterar i barnrådet speglar sig i barnens lekar och agerande. Barnen lyfter frågorna som har diskuterats långt efter barnrådet. Barnen hänvisar till det som har bestämts på rådet.
 • Delaktighet och inflytande är centralt och blir tydligt för pedagoger och barn.
 • Barnen uttrycker att det är spännande och roligt att ha barnrådsmöte.
 • Olika åldrar är representerade vilket visar att alla är viktiga och delaktiga och kan.

 

Vi på Cosmos har olika handlingsplaner för olika händelser. Dessa finns på förskolan och i vår app Tyra.

 

Cosmos Plan mot kränkande behandling

Inledning

Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Vilket skydd och vilket bemötande ett barn får i förskolan ska inte bero på tillfälligheter.

Varje förskola ska bedriva ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och förskolan ska därför årligen upprätta en plan mot kränkande behandling enligt Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap. 8 §. Plan mot kränkande behandling beskriver förskolans främjande arbete för likabehandling och mångfald, sitt förebyggande arbete mot olika slags kränkningar och sin handlingsplan för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp eventuella fall av kränkningar

Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 3 kap. 1-3§§ ska förskolan arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och verka för allas lika värde. Förskolan ska ha en plan mot kränkande behandling som är anpassad till dess förutsättningar där det vardagliga främjande och förebyggande arbetet beskrivs. Utifrån dessa lagkrav har Cosmos sammanställt en plan, där både plan mot kränkande behandling och arbetet utifrån diskrimineringslagen ingår.

Syfte

På Cosmos vill vi att barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna sig trygga och välkomna. Ingen ska känna obehag eller rädsla för att vara på Cosmos. All form av diskriminering, trakasseri eller kränkande behandling är oacceptabel och ska förhindras. Syftet med likabehandlingsplanen är att skapa en förskola fri från all form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Delaktighet i Cosmos Plan mot kränkande behandling

Cosmos plan mot kränkande behandling finns i sin helhet tillgänglig för förskolans vårdnadshavare och pedagoger på förskolan och i vår förskoleapp.

På Cosmos jobbar vi utifrån barnkonventionen

Artikel 2:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3:
Barns bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Artikel 6:
Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12:
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Klicka på länken för att läsa mer om barnkonventionen.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed