Allmän information

Månadsavgiften betalas i slutet av varje månad för innevarande månad, enligt faktura.
Vi tillämpar maxtaxa. Detta är beräknat på hushållets sammanlagda bruttoinkomst på en maxnivå enligt kommunens riktlinjer.

Är inkomsten lägre lämnas en inkomstuppgift och då ges besked om vilken lägre avgift som gäller. Har man två barn på Cosmos är maxtaxan för det andra barnet lägre än för barn 1.

Vi tillämpar även allmänförskola, dvs från sep det året barnet fyller tre år har barnet rätt till 15 timmar förskoleverksamhet utan kostnad/avgift. Gäller ej juni, juli, augusti.

HÄR, på Karlstad kommuns sida, kan du själv räkna ut din avgift.

Fakturor mailas ut till vårdnadshavare inför varje månadslut.

Våra öppettider styrs efter föräldrarnas behov.
Ramtiden inom Karlstad kommun är 6:30-18:30. Öppettiderna anpassas efter varje grupps närvarobehov. Ditt/ert barns närvarotid är den tid då du/ni arbetar, studerar eller är sjukskriven, inklusive restid och tid för lämning och hämtning.

Goda matvanor kan man börja med från tidig ålder, vilket har betydelse för resten av livet.
Hem och familj har det grundläggande ansvaret för barnet.
Förskolan har en unik möjlighet att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor och kunskap hos varje barn. På Cosmos handlar vi mycket ekologiska råvaror.

HÄR kan du läsa mera om vår kostpolicy och sockerfria förskola. Vi tar upp vår målsättning kring Cosmos måltider, traditioner, födelsedagar, specialkost, pedagogiska måltider, mm.

På Cosmos känner vi ett stort ansvar och har ett väldigt stort engagemang för kosten på förskolan.

Grupp 1-3 år:  5-8 barn

Grupp 3-5 år:  13-17 barn

 

Vi har 2 plan i hemlik miljö i vår förskolevilla.
På bottenplan den yngre gruppen (1-3 år) avdelningen Pluto, och övre plan den äldre (3-6år) avdelningen Galaxen.
Toalett finns på båda planen. Köket och lunchrum är på nedre plan. Miljön är anpassad för barn. Vi har oftast lugn musik på inomhus på dagarna. På övervåningen finns ett målarrum med diskbänk i barnens höjd samt flera rum för utforskande och lek.
På nedervåning har vi en barntrappa att öva gå i trappor i, ett vilorum och utrymme för lek, rörelse och utforskande.

Här kan du läsa mera om våra miljöer inomhus!

Vi har en egen trädgård med sandlåda, lekhus och traktordäck, stenyta för cyklar samt vår populära ”mud-kitchen” etc. Kompisgunga i stort sandområde samt en lekbuss. Vi har ett äppelträd med supergoda äpplen, odlingslådor och hyllor under paviljong med Montessoriövningar. I förrådet finns vagnar, spadar, bilar, djur, dockor, kuddar att bygga koja med, penslar, bollar mm.

Här kan du läsa mera om vår miljö utomhus.

Cosmos har 4 kompetensutvecklingsdagar (studiedagar) per läsår vilket innebär reducerat öppethållande.

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda en förskola av hög kvalitet behöver pedagoger ges möjlighet till kompetensutveckling.  Kompetensutvecklingsdagar är till för pedagogernas fortbildning, planering och utvärdering av verksamheten.

Vårdnadshavare får meddelande i god tid innan aktuell studiedag.
Under dessa dagar har vårdnadshavare fortfarande rätt till barnomsorg, om ni ej kan ordna barnomsorgen själv – men då får förskolan hyra in en plats på annan förskola. Det kan innebära att barnen träffar annan personal och barn och vistas i andra lokaler. Det görs inget avdrag på avgiften för dessa dagar.

Har du behov av barnomsorg någon av dessa dagar, så måste detta meddelas till förskolechefen senast 3 veckor innan aktuellt tillfälle.

Barnets schema baseras på den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar samt tid för lämning och hämtning.

Schemat avser normala arbetsveckor. Tillfälliga avvikelser som semester, ferier, helger eller annan ledighet ska inte lämnas i det dagliga schemat. Dessa tillfälliga ledigheter anmäler du direkt till någon pedagog på Cosmos.

Ändring av schema
Om barnets närvarotid på förskolan ändras måste nytt schema lämnas. Ändringen ska omfatta minst fyra veckor för att schemat ska registreras. Tillfälliga och kortare ändringar lämnar du till en pedagog på förskolan.
Nytt schema måste lämnas senast en månad innan du vill att det ska börja gälla. Vid nyplacering ska du lämna in schemat när du svarar på platserbjudandet.

Vi följer riktlinjerna från smittskyddsinstitutet vad gäller barn, sjukdom och smitta.

Ta gärna del av foldern nedanför.

Uppsägning ska ske skriftligen till Cosmos, särskild blankett finns, se länken nedanför.

Uppsägningstiden är två månader från det datum då blanketten inkommit till Cosmos.
Avgift debiteras t.o.m. uppsägningstidens slut oavsett om platsen utnyttjas eller inte.

Om två vårdnadshavare finns ska båda skriva på.

Uppsägning av plats

Cosmos följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi är noga med hygien och att hålla ytor mm rena hela tiden.

Vi har upprättat en handlingsplan kring områden där det kan finnas risk för ändringar i verksamheten uifrån allmänfarlig sjukdom och spridning.

Vår verksamhet bedrivs utomhus när möjligt, där även lämningar och hämtningar sker. Inga onödiga vuxna eller personer ska vistas inne i våra lokaler. All mathantering sker med handskar på och vi lägger upp maten till varje barn.

Vi följer förskolans styrdokument och fokuserar på lärandemiljöer även utomhus, samt ger möjlighet till utforskning och nyfikenhet i vår närmiljö.

Under vintern får vi hitta en bra balans i ute och inneverksamheten och göra det vi kan för att undvika smittspridning. Hygienrutiner är mycket i fokus!

KLÄDTIPS & kapprum

I korgen ska alltid finnas:
2  överdelar
2 underdelar
2 par strumpor
2 trosor/kalsonger
1 extra tröja (tjockare)

Under höst, vinter, vår:
2-3 par vantar
galonvantar
tjockare sockar
mössa

Övrigt
jacka/overall
regnställ
gummistövlar

På hyllan längst ner ska skorna stå. På mellanhyllan lägger vi det som används för dagen, tex keps, hatt, vantar. I korgen ligger allt extra. Inga plastpåsar ska ligga kvar i kapprummet av säkerhetsskäl. Leksaker stannar hemma eller i bilen. Kolla över torkskåpen om ert barn har något som hänger där. Bra om alla kläder är märkta samt har en hank att hänga i.

TACK för er hjälp!

 

På Cosmos använder vi oss av en förskoleapp som heter Tyra för att dokumentera barnens lärprocesser.

Vi lägger in regelbundet bilder och aktiviteter som vi gör på förskolan. Dessa finns på individ- & på gruppnivå.

Du som vårdnadshavare behöver godkänna att ditt barn är med i Tyra, och det är frivilligt.

Demokrati

På Cosmos har vi barnråd som en del i att förverkliga förskolans demokratiska uppdrag. Barnen får träna demokratiska processer och tycka och tänka i olika frågor t.ex. måltider, leken, miljön på förskolan, förhållningssätt, arbetssätt, rutiner mm.

Syfte

 • Barnen ska ha möjlighet att påverka, vara delaktiga och ha inflytande i frågor som rör de själva i sina liv och i situationer de befinner sig i på förskolan.
 • Vi vill att barnen ska få kunskap om och utveckla förmågan att påverka och göra skillnad både för sig själva och för andra.
 • Vi vill, genom samtal, dokumentationer och lek göra barnen medvetna om att de själva är med och bestämmer eller gör egna val.
 • Att lyssna på barnen och som pedagog närma oss barnens perspektiv. Att lita på att barn kan klara olika saker själva och med stöd av vuxna.

 

Mål

 • Barnen ska våga uttrycka sina tankar och åsikter och därmed kunna påverka sin situation oavsett kön.
 • Synliggöra barnens eget inflytande.
 • Barnen ska kunna ta ansvar för sina egna handlingar, för förskolans miljö och förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av gemensamt arbete och beslutsfattande.

Tillvägagångssätt

För att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och kunna påverka sin situation så kommer vi att:

 • Vi gör upp en dag och tid där vi sitter tillsammans runt stora bordet för att ha barnrådsmöte – månadsvis.
 • Barnen samlas i en mindre grupp vid barnrådsmötet. Där ges barnen utrymme och tid att kunna/våga berätta om funderingar och olika händelser utan att känna rädsla för rätt och fel.
 • Pedagogen lyssnar av barnens tankar och ta tillvara på deras idéer genom att föra protokoll vid mötet.
 • Vi lyfter öppna frågor om önskemål och tankar likaväl som bestämda ämnen som vi tillsammans diskuterar.
 • Vi hänger upp ett utdrag ur protokollet på anslagstavlan.

Barnintervjuer & observationer

Genom enskilda intervjuer och observationer kan vi fånga upp barnens behov och intressen som de själva gett uttryck för. Här får vi också en uppfattning om vilket inflytande barnen själva tycker att de har på Cosmos.

Utvärdering av tidigare barnråd

 • Det vi diskuterar i barnrådet speglar sig i barnens lekar och agerande. Barnen lyfter frågorna som har diskuterats långt efter barnrådet. Barnen hänvisar till det som har bestämts på rådet.
 • Delaktighet och inflytande är centralt och blir tydligt för pedagoger och barn.
 • Barnen uttrycker att det är spännande och roligt att ha barnrådsmöte.
 • Olika åldrar är representerade vilket visar att alla är viktiga och delaktiga och kan.

 

Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Vilket skydd och vilket bemötande ett barn får i förskolan ska inte bero på tillfälligheter.
HÄR kan du läsa om vår likabehandlingsplan.

Vi har olika handlingsplaner för olika händelser. T.ex ser vår handlingsplan ut för barn som bits eller skadar andra barn som följande:

Vad ska man göra när ett barn har ett upprepat bitbeteende?
Vilken information behöver föräldrarna, och hur och när tar man upp frågan med dem?

Barnet som blir skadad
Ta först hand om det barnet som blivit bitet.
Trösta.
Kyl ned bitmärket med en ispåse eller liknande.
Desinficera eventuellt huden om det gått hål.

Barnet som skadar
Förklara med neutral röst för barnet att det inte får bitas.
Anpassa ditt språk till barnets ålder och utvecklingsnivå.
Observera uppmärksamt vad som kan vara skälet till bitbeteendet. Visa gärna extra omsorg om barnet – skuldbelägga inte barnet utan var med och hjälp barnet med att sätta ord på känslor och tankar.

Föräldrarna till barnet som blivit skadad
Berätta för föräldrarna att barnet blivit bitet. Beklaga händelsen. Säg att du är ledsen över att ni inte alltid klarar att förhindra att sådant här sker. Berätta också att ni har en handlingsplan för att hantera sådana här situationer.
Berätta för föräldrarna att det tyvärr inte är helt ovanligt att små barn bits.

Föräldrarna till barnet som skadat ett annat barn
Berätta för föräldrarna att deras barn har bitit ett annat barn. Undvik att uppträda anklagande eller upprört. Ta gärna upp det i samband med att du berättar något annat om barnet. Uppge ej namnet på barnet som har bitit.
Berätta för föräldrarna att det tyvärr inte är helt ovanligt att små barn biter varandra. Ta gärna upp saker som kan vara orsaker till att barn biter.
Berätta vad som hände och vad ni gjort. Be föräldrarna att inte konfrontera sitt barn med det som skett när de kommer hem. Berätta att ni har en handlingsplan om det skulle visa sig att det upprepas.
Visa att du har förståelse för deras barn, men inte godtar själva bitandet. Var tydlig med att ni har en fortsatt god relation med barnet.

I personalgruppen
Gör en gemensam ansträngning att kartlägga problemets omfattning. När och hur händer det? Skriv ner era funderingar och slutsatser.
Prata igenom vad ni tror kan ligga bakom.
Se till att alla håller ett extra öga på barnet i fråga.
Om problemet fortsätter: sitt ner med föräldrar och rektor och prata igenom situationen.

Giltighetstid för planen
Planen gäller från
2020-09-09
Planen gäller till
2021-09-08

Inledning
Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Vilket skydd och vilket bemötande ett barn får i förskolan ska inte bero på tillfälligheter.

Varje förskola är därför skyldig att upprätta en Likabehandlingsplan där man beskriver sitt främjande arbete för likabehandling och mångfald, sitt förebyggande arbete mot olika slags kränkningar och sin handlingsplan för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp eventuella fall av kränkningar

Förskolan ska ha en likabehandlingsplan som är anpassad till dess förutsättningar där det vardagliga främjande och förebyggande arbetet beskrivs.

Bakgrund

I vår Likabehandlingsplan har vi sammanfört dels en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling som enligt Diskrimineringslagen och 14a kap i Skollagen ska finnas i varje skolverksamhet. All personal på Cosmos förskola är skyldiga att följa denna plan samt Läroplanen för förskolan, Lpfö98. Enligt Läroplanen ska förskolan dessutom verka för en demokratisk miljö som hävdar allas lika värde.

Omfattning

Rektorn har ett särskilt ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskoleverksamhetens likabehandlingsprogram i syfte att förebygga och motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling bland barn och all personal. Denna plan omfattar alla relationer inom verksamheten. Icke önskvärda handlingar kan ske mellan:

Barn – barn, barn – vuxen, vuxen – vuxen

Kollegor som upptäcker att någon personal agerar medvetet mot denna plans syfte och mål rapporterar detta omedelbart till rektorn som utreder och vidtar nödvändiga åtgärder. Arbetslaget på förskolan har huvuduppdraget att lösa de problem som uppstår i barngruppen.

Vision

På Cosmos Montessoriförskola ska barn, vårdnadshavare och pedagoger känna sig trygga och respekterade.

Med trygghet menar vi:
·         Att vi upplever att alla barn och vårdnadshavare känner sig välkomna, sedda och bekräftade.
·         Att vi upplever alla barn vet vem de ska vända sig till när de känner oro för en situation i förskolan.
·         Att vårdnadshavare vet vem de ska vända sig till om de känner oro för sitt barns situation i förskolan
·         Att pedagoger vet hur de ska agera om de känner oro för ett barns situation.

Vår verksamhet präglas av en positiv nyfikenhet på vad varje barn kan tillföra oss.

Definitioner och begrepp
Diskriminering:
Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs eller en personals värdighet och som har samband med:
·         Etnisk tillhörighet
·         Religion eller annan trosuppfattning
·         Sexuell läggning
·         Funktionsvariation
·         Könsidentitet eller könsuttryck
·         Eller är av sexuell natur
·         Ålder

Trakasserier:
Avser ett uppträdande som kränker någons värdighet och har samband med diskrimineringsgrunderna.

Annan kränkande behandling:
Någon eller några kränker principen om alla människors lika värde, men inte utifrån någon diskrimineringsgrund. Den som upplever att hen blivit kränkt ska alltid tas på allvar.

Trakasserierna eller kränkningarna kan vara:
·         Fysiska; såsom att bli utsatt för slag eller knuffar
·         Verbala; såsom att bli hotad, att bli kallad lipsill, bebis.
·         Psykosociala; såsom att bli utsatt för utstötning i lek och andra aktiviteter mellan barnen, göras till åtlöje.
·         Bild; såsom rita ”nidteckningar”
·         Strukturer och arbetssätt kan även upplevas som kränkande

Mobbning:
Är när en eller flera personer upprepade gånger under en längre tid utsätter en eller flera individer för medvetna destruktiva handlingar och/eller uteslutning.

Mobbning kan t.ex. var svordomar, fula, ord, könsord, förolämpningar, slag, sparkar, knuffar, fasthållning, krokben, utfrysning, hot, miner, suckar, gester, skratt, fniss, klotter, anonyma brev, mail eller SMS mm.

Främjande arbete
Vad är främjande arbete?

Främjande arbete syftar till att lyfta fram sådana faktorer som förstärker respekten för allas lika värde, vilket i sin tur bidrar till trygghet och mångfald i verksamheten. Främjande arbete hänger ihop med det uppdrag som förskolan har i läroplanen och det riktas mot alla barn och berör samtliga diskrimineringsgrunder. Det främjande arbetet är en del av vårt vardagliga arbete, våra rutiner och vårt förhållningssätt i bemötande, konflikthantering, traditioner och innehållet i våra aktiviteter.

Mål för det främjande arbetet
Vi strävar efter:
·         ett demokratiskt klimat på förskolan.
·         att stärka varje barns självbild.
·         att utveckla samhörighetskänsla och samspel i barngruppen.
·         att träna barn i att lösa konflikter och utveckla sin förmåga att kompromissa.
·         att bemöta alla barn, vårdnadshavare och vuxna på ett respektfullt sätt.
·         att medvetandegöra oss om att de normer som finns i vårt samhälle och som uttrycks i ord och handlingar, har betydelse för vilka på förskolan som känner tillhörighet i verksamheten.
·         vår verksamhet ska spegla mångfald, så att barnen blir likvärdigt uppmuntrade och utmanade i sin utveckling oavsett kön och bakgrund.

Vi som arbetar i förskolan välkomnar och behöver alla vårdnadshavares synpunkter och åsikter. På så sätt kan vi utveckla vårt arbete för barnens bästa. Oavsett vilka synpunkter eller åsikter som förs fram får det aldrig påverka vårt bemötande av barnen.

Främjande arbete på Cosmos Montessoriförskola
I mötet med barnen lyssnar vi och beaktar deras tankar, idéer och önskemål. Allas tankar är viktiga men att bli lyssnad på och att det man säger beaktas innebär inte alltid att man får sin vilja igenom:
·         Barnen får välja sysselsättning utifrån eget intresse.
·         Vi tar dagligen tillvara de tillfällen som ges, så att alla barn får möjlighet att komma till tals.
·         Förskolans förhållningssätt bygger på tankarna från Maria Montessori om det kompetenta barnet. Vi vet att barn har en förmåga att i många situationer lösa problem. Vid större konflikter behövs hjälp och stöttning av vuxna.
·         Vi samlar respektive barngrupp dagligen och ser vilka barn som är på förskolan. Vi pratar gott om dem som inte är på förskolan. Barn som är lediga eller sjuka ska känna att de räknas ändå.
·         Vi uppmuntrar vårdnadshavare och barn till en öppen dialog med pedagogerna på förskolan för att skapa trygghet och undvika missförstånd.
·         Vi har pedagogiskt materiel där olika kulturer och länder beskrivs.

Förebyggande arbete
Vad är förebyggande arbete?
Det förebyggande arbetet utgår från en aktuell kartläggning av verksamheten och syftar till att avvärja sådana faktorer som riskerar att leda till diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det kan handla om att göra otrygga platser tryggare, att organisera aktiviteter så att de inte ger utrymme för trakasserier och/eller uteslutning om kartläggningen visar att det finns risk för det.

Förebyggande arbete på Cosmos Montessoriförskola
Arbetet med att förebygga alla former av kränkande behandling eller diskriminering är vår viktigaste uppgift.
·         Skapa vi-känsla genom gruppstärkande aktiviteter och lekar.
·         Stärka självkänslan genom att bekräfta barnen för den det är. Jag duger!
·         Föra värdegrundsresonemang; hur ska en bra kompis vara?, uttrycka känslor, sätta gränser, vad är rätt och fel?
·         Aktivt lyssna på varandra.
·         Alla vuxna är goda förebilder genom ett bra bemötande mot både barn och vuxna.
·         Vara aktivt närvarande i verksamheten; Lyssna och observera för att kunna förebygga och agera i situationen.
·         Handleda ny personal och praktiserande studenter.
·         Ha en daglig kontakt med vårdnadshavare och därmed en ömsesidig och öppen kommunikation.
·         Använda intervjuer av barn. Dessa intervjuer är också en del av underlaget vid utvecklingssamtal, pedagoger och föräldrar.
·         Arbeta med emotionell kompetens (EQ) – att våga visa känslor.
·         Utarbeta gemensamma umgängesregler i dialog med barnen.
·         Synliggöra alla barn genom dokumentation med hjälp av deras arbeten och fotografier (Tyra app)
·         Lära vikten av hur man går in i en lek och stödja deras lekande
·         Dramatisera olika situationer

Handlingsplan vid diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling
Upptäcka

I den dagliga verksamheten ska pedagoger alltid vara uppmärksam på om det finns barn eller vuxna som utsätter barn för någon form av kränkningar. Det är pedagogens skyldighet att agera när man upptäcker kränkning. Det är också personalens skyldighet att säkerställa att det finns möjlighet att upptäcka dessa situationer, exempelvis genom rutiner för tillsyn och samtal med barnen. Vi involverar barnen efter ålder och mognad och vi lyssnar på deras upplevelser.

Vi ställer också frågor till vårdnadshavare vad barnet ger för bild av förskolan hemma, trivsel, kompisrelationer, trygghet mm. Detta tas upp såväl i den dagliga kommunikationen med föräldrarna som vid utvecklingssamtal. Detta i syfte att få reda på hur barnen och föräldrarna upplever trivsel och trygghet i förskolan. Varje arbetslag har metoder för detta arbete som de beskriver i avsnitten om Främjande och förebyggande arbete.

Utreda, analysera och åtgärda
Är det som har hänt en konflikt eller en kränkning? I vardagen förekommer ofta konflikter som kan ses som en del av barnens sociala utveckling. Då ska vi vuxna hjälpa barnen att hitta sätt att lösa konflikterna. Om vi bedömer att det handlar om kränkande behandling, utifrån personalens eller de inblandades upplevelser, går vi vidare enligt följande:

Utredning av kränkning:
·         Stöd den som blivit kränkt.
·         Ta reda på vad som hänt genom samtal med både den som kränkts och den som utfört kränkningen.
·         Markera att beteendet inte accepteras.
·         Lyssna aktivt och empatiskt.
·         Undvik motbeskyllningar
·         Föräldrarna till berörda barn informeras.
·         Åtgärd beslutas och genomförs. Åtgärder kan behövas på individ, grupp eller organisationsnivå.
·         Händelsen dokumenteras för arbetslagets räkning.

Allvarlig kränkning eller upprepade kränkningar:
1. Utredning av händelsen görs enligt blanketten för utredning om kränkande handling. (bilaga 2)

2. Information till berörda vårdnadshavare. Underskrift att vårdnadshavare tagit del av informationen. Viktigt att båda vårdnadshavare skriver under om de har gemensam vårdnad men ej är sammanboende. Rektor informeras.

3. Uppföljning enligt blanketten för uppföljning av kränkande handling. (bilaga 3)

4. Om ovanstående åtgärder ej är tillräckliga ansvarar rektor för att samtal inleds med berörda föräldrar.

5. Åtgärdsprogram upprättas enligt rutinerna för detta.

6. Uppföljning av åtgärdsprogram

Kränkningar personal/pedagog gentemot barn:
·         Var rak genom att säga till och agera på det sätt man kommit överens om i arbetslaget. Om det inträffar en situation som känns tveksam kan lösningen vara att i steg ett ta den vuxne åt sidan och fråga hur hen tänkte. Det är viktigt att lyssna in situationen, och utifrån det ta beslut om vidare agerande i frågan.
·         För aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna då det finns barn närvarande.
·         Vid kränkningar vuxen – barn skall alltid rektor informeras, som i sin tur vidtar lämpliga åtgärder och kontaktar vårdnadshavare.
·         Förskolans åtgärder skall dokumenteras.

Om det finns misstanke om att barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp eller skydd är pedagogen skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten. Rektor undertecknar anmälan.

Uppföljning och utvärdering
Pedagoger ska följa upp och utvärdera ev åtgärder. Det är viktigt att stämma av med berörda vårdnadshavare. Bestäm alltid ett datum för uppföljning i fall av kränkande behandling.

För att följa upp och utvärdera åtgärder som gjorts har pedagoger till sin hjälp följande frågeställningar:

·         Varför blev det som det blev? (beskrivande inte värderande)
·         Vilka åtgärder har vi satt in?
·         Vad har vi hittills genomfört?

Hur har det gått?
Analys
·         Vad har vi satt upp för mål?
·         Var det någonting som inte fungerade?
Värdering
·         Ska vi fortsätta med våra insatser?
·         Har vi gjort det vi skrev i handlingsplanen?
Reflektion
·         Behöver vi förändra eller komplettera våra insatser.
·         Vilka slutsatser kan vi dra av det vi gjort?
·         Vad har vi lärt oss?
·         Har vi eller vårt bemötande av barnet/ vårdnadshavare påverkats av det som hänt?

Reviderad 2020 ht

På Cosmos jobbar vi utifrån barnkonventionen

Artikel 2:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3:
Barns bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Artikel 6:
Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12:
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Klicka på länken för att läsa mer om barnkonventionen.

Inledning och allmänna larmrutiner

Utifrån Cosmos krishanteringsmapp har vi förtydligat några av krishanteringsplanerna som vi följer och anpassat dem till Cosmos.

Cosmos kris- och handlingsplaner går i första hand.

Här är några exempel från vår kris- och handlingsplanspärm:

Kris
 • Allmän larmrutin på Cosmos vid allvarlig händelse/olycka 112
 • Vid enklare fall kontakta förskolechef
 • Vi försöker alltid rådgöra med varandra
 • Vi informerar alltid föräldrar
 • Se rutiner vid kris (Cosmos material)
 • Alla telefonnummer finns i kris- och handlinsplansmappen
 • I krisgruppen på Cosmos ingår Förskolechef, bitr.förskolechef/skyddsombud.
 • Tydliga riktlinjer för vad krisgruppen ska organisera för finns i kris- och andlingsplansmappen.
 • Ring vid: Brand, drunkning, bröstsmärtor, Andningspåverkan, medvetslös person, förgiftning/överdos, livsfarliga allergiska reaktioner, krampanfall.
Utrymmning
 • Från övervåning, vid blockerad innertrapp så utrymmer vi genom rummet längst in till höger, där det finns utrymningstrappa.
 • Personalen tar med 3 påminnelselappar: Larma, Telefonlistan, Samla barnen ute.
 • Vi samlas på sandlådekanten ute på gården.
 • Vi räknar barnen.
 • Vi tar med oss utrymningslista från hallen, eller fönstret med föräldrarnas kontaktuppgifter
Inrymning
 • En pedagog går in och hämtar visselpipa i kris- och handlingsplansmappen samt lista för vilka barn som är på förskolan.
 • Pedagogen blåser i visselpipan och vi samlas på trappan vid entrén.
 • Vi räknar barnen.
 • Vi går in i våra lokaler när vi fått klartecken av räddningspersonal eller när vet att det är tryggt.
Krishantering
 • Ring din närmaste chef/ansvarig person.
 • Starta en loggbok.
 • Upprätta en handlingsplan.
 • Dokumentation görs av förskolechef.
 • Krisledningen fattar beslut om eventuella vidare insatser.
Rutin vid skada – förskolan tar hand om
 • Vid mindre akuta fall rådgör vi med förälder om t.ex. En sårskada som ska sys.
 • Om barnet behöver uppsöka en läkare/tandläkare och det inte är akut kan föräldrarna åka med barnet. En pedagog kan följa med om det behövs.
 • Förälder anmäler själva skadan till det försäkringsbolag barnen på Cosmos är försäkrade i.
 • Kan något göras för att förhindra att en liknande olycka händer igen?
 • Vi rapporterar tillbud/skadan till tillbudsmannen på Karlstad kommun, blanketter finns i pärmen i köksskåpet – ’Tillbud’.
Rutin vid skada – tas om hand av vårdcentralf/sjukhus
 • En person tar hand om barnet. Kallar på fler vuxna om det behövs.
 • En person kallar på ambulans om det behövs.
 • Övrig personal behåller lugn och är med övriga barn.
 • Är det akut handlar vi först och meddelar därefter föräldrarna.
 • Vid mindre akuta fall rådgör vi med förälder om t.ex. En sårskada som ska sys.
 • Om barnet behöver uppsöka en läkare/tandläkare och det inte är akut kan föräldrarna åka med barnet. En pedagog kan följa med om det behövs.
 • Förälder anmäler själva skadan till det försäkringsbolag barnen på Cosmos är försäkrade i.
 • Kan något göras för att förhindra att en liknande olycka händer igen?
 • Vi rapporterar tillbud/skadan till tillbudsmannen på Karlstad kommun.
Rutin om ett barn kommer bort
 • När barnet inte finns i närmiljön på förskolan eller hemmet. LARMA polisen 112.
 • Utse en samordnare vid telefonen eller mobiltelefonen.
 • Ge signalement på barnet:
 • Barnets namn och ålder .
 • Barnets klädsel.
 • Föräldrarnas namn och telefonnummer.
 • Barnets adress.
 • Favoritplatser m.m.
 • Ring förälder.
 • Dokumentera händelseförloppet noga.
 • När barnet hittats meddela polisen och förälder.

På Cosmos har vi en gedigen pärm med alla våra handlingsplaner. Är du nyfiken på den så är du välkommen att ta del av den. Prata med pedagogen på förskolan.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed