Klagomålshantering

Huvudman för förskola har skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten, detta enligt skollagens 4:e kapitel § 8.
För att kunna vidareutveckla verksamheten på Cosmos Montessoriförskola är det viktigt att fånga upp klagomål och feedback samt se till att de kommer till förskolechefens kännedom för utredning och beslutande åtgärder.

Synpunkter och klagomål kan vara av rent allmän art eller rikta sig mot en eller flera konkreta händelser eller situationer.

På Cosmos Montessoriförskola har styrelsen beslutat att klagomål ska lämnas till förskolechefen i första hand. Förskolechefen har ansvar för att det tas fram en åtgärdsplan, att åtgärderna utförs och att utfärdaren informeras. Normalt ska utfärdaren inom 24 timmar få ett kvitto på att klagomålet har mottagits, och ärendet ska hanteras inom två veckor. Alla klagomål arkiveras hos förskolechefen.

Med stöd av 4 kap 8 § i skollagen (2010:800) finns även möjlighet att vända sig till någon annan i förskolans styrelse än förskolechefen med sina klagomål. Använd då blanketten till höger och skriv HUVUDMAN under ämnet.
Det finns även möjlighet att lämna in en anmälan till Karlstads kommun i de fall klagomålet inte löses inom den egna organisationen. Detta görs via kommunens kontaktcenter på tel: 054-540 00 00 där vårdnadshavaren kopplas till rätt person med sin anmälan.

Handlingsplan för klagomål- & synpunkter

Synpunktshantering

Vi på Cosmos vill ha en aktiv synpunktshanteringsdialog. Vi vill gärna att alla synpunkter når hela personalgruppen. Vi kommer att skriftligen notera alla synpunkter som inkommer. Dessa kommer sedan att sammanfattas och diskuteras på varje månads-apt. Detta för att all information ska komma fram. Vi vill att du som förälder ska kunna känna att du har inflytande och att vi lyssnar på dinaönskemål och tar de på allvar.

Genom att få in synpunkter kan vi:
 • Bli mera tydliga i vår information
 • Reda ut missförstånd
 • Förbättra våra rutiner
 • Utveckla förskolans verksamhet och organisation
 • Rätta till om något blivit fel

Klagomåls- & synpunktshanteringen ses som ett led i arbetet att kontinuerligt utveckla och förbättra förskolans arbete.

Bakgrund

I Cosmos verksamhet finns alltid möjlighet till förbättring och utveckling. Ett systematiskt arbete med synpunkter och klagomål ger goda möjligheter att både uppmärksamma brister i verksamheten och kunna arbete förebyggande. Tydliga rutiner ger barn, föräldrar och personal information om hur deras synpunkter och klagomål hanteras.

Syfte

Syftet med rutiner för synpunkter och klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom förskolan, samt att identifiera nya och icke tillgodosedda behov hos familjerna.

Riktlinjer

Alla pedagoger är skyldiga att ta emot synpunkter och klagomål och bidra till att dessa handläggs.

Definition

En synpunkt är att uttalande från person utanför organisationen gällande förväntningar som inte har uppfyllts (negativt) alternativt har överträffats (positivt). Ett klagomål är alltid en synpunkt av negativ karaktär.

Endast negativa synpunkter/klagomål behöver handläggas medan positiva synpunkter bör tas tillvara som goda exempel.

Synpunkter och klagomål kan vara av rent allmän art eller rikta sig mot en eller flera konkreta händelser eller situationer.

Handläggning:
 • Synpunkter eller klagomål som framförs till pedagoger ska alltid vidarebefordras till förskolechefen.
 • Förskolechefen ansvarar för att en utredning görs.
 • Eventuella åtgärder ska vidtas i samarbete med klagande och berörd personal.
 • Uppföljning ska ske inom en tidssatt period.
 • Förskolechefen är ansvarig för att beslutande åtgärder fullföljs och att detta dokumenteras.
 • Det finns möjlighet att vända sig till någon annan i förskolans styrelse än förskolechefen med sina klagomål. Använd då blanketten till höger och skriv HUVUDMAN under ämnet.
 • En klagoanmälan kan lämnas till Karlstads kommun i de fall klagomålet inte löses inom den egna organisationen. Detta görs via kommunens kontaktcenter på tel: 054-540 00 00 där vårdnadshavaren kopplas till rätt person med sin anmälan.
 • För anmälan, utredning och dokumentation används blanketten ’KLAGOMÅL’ som arkiveras av förskolechefen.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Blankett för synpunkter och klagomål

Klagomålsformulär

[contact-form-7 id=”4848″ title=”Feedback2_klagomal”]

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed