Likabehandlingsplan

Inledning
Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Vilket skydd och vilket bemötande ett barn får i förskolan ska inte bero på tillfälligheter.

Varje förskola är därför skyldig att upprätta en plan för likabehandling där man beskriver sitt främjande arbete för likabehandling och mångfald, sitt förebyggande arbete mot olika slags kränkningar och sin handlingsplan för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp eventuella fall av kränkningar

Förskolan ska ha en likabehandlingsplan som är anpassad till dess förutsättningar där det vardagliga främjande och förebyggande arbetet beskrivs.

 

Bakgrund

I vår Likabehandlingsplan har vi sammanfört dels en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling som enligt Diskrimineringslagen och 14a kap i Skollagen ska finnas i varje skolverksamhet. All personal på Cosmos förskola är skyldiga att följa denna plan samt Läroplanen för förskolan, Lpfö98. Enligt Läroplanen ska förskolan dessutom verka för en demokratisk miljö som hävdar allas lika värde.

Vision

På Cosmos Montessoriförskola ska barn, vårdnadshavare och pedagoger känna sig trygga och respekterade.

Med trygghet menar vi:
·         Att vi upplever att alla barn och vårdnadshavare känner sig välkomna, sedda och bekräftade.
·         Att vi upplever alla barn vet vem de ska vända sig till när de känner oro för en situation i förskolan.
·         Att vårdnadshavare vet vem de ska vända sig till om de känner oro för sitt barns situation i förskolan
·         Att pedagoger vet hur de ska agera om de känner oro för ett barns situation.

Vår verksamhet präglas av en positiv nyfikenhet på vad varje barn kan tillföra oss.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed