Pedagogisk inriktning

Cosmos Montessoriförskola erbjuder en Montessoriförskoleverksamhet i en miljö där barnets naturliga nyfikenhet stimulerar dem att leka och lära på såväl svenska som engelska. Det engelska språket används främst i verksamhetens återkommande rutinsituationer som ett inslag i verksamheten samt i kommunikation med engelsktalande barn som vistas på förskolan.

En montessoriförskola kännetecknas bland annat av:

 • Det finns utbildade Montessoripedagoger som kan omhandha och vägleda barnet i användandet av det särskilda Montessorimaterialet.
 • Undervisningen skall vara åldersintegrerad med minst två åldersgrupper i samma grupp.
 • Det fria valet tillämpas. Med det fria valet menas att barnet själv efter intresse och i samråd med läraren väljer arbetsområde, arbetsformer, arbetsplats och tid för arbete/lek.
 • Miljön skall vara förberedd och utrustad med Montessorimaterial. Varje barn skall kunna finna material som är utvecklande och stimulerande för just hen.
 • Dokumentation av arbete/lek med material. Pedagogen för in uppgifter om barnens aktiviteter, kunskaper och färdigheter, detta för att kunna följa det enskilda barnets lärande och förändrade kunnande. Pedagogerna har denna löpande dokumentation som stöd för att kunna stimulera och utmana det enskilda barnet.

 

På Cosmos känner vi ett stort ansvar och har ett väldigt stort engagemang för kosten på förskolan.

Montessoripedagogikens hörnstenar:

 • Det mottagliga sinnet
  Barn lär sig genom att absorbera intryck från sin omgivning. De formas av dessa intryck och bygger också upp sin kunskap baserat på vad de möts av/erbjuds i sin omgivning under de tidiga åren.
 • De sensitiva perioderna
  Alla barn följer ett visst mönster i sin utveckling. Under olika perioder är de speciellt mottagliga för olika sorters kunskap. Vi bör ta vara på dessa ”sensitiva perioder” i undervisningen.
 • Olika stadier i barns utveckling
  Maria Montessori delade in utvecklingen i 6 årsperioder. Enligt Maria Montessori är den allra viktigaste perioden den första, den fram till sexårsåldern, då läggs grunden för de kommande stadierna.
 • Utveckling i egen takt
  Varje barn skall ha rätt att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Ett barns utveckling ska inte forceras.
 • Frihet i fostran
  Frihet att välja aktivitet och möjligheten att arbeta ostört är viktiga förutsättningar för inlärning.
 • Frihet i fostran
  Frihet att välja aktivitet och möjligheten att arbeta ostört är viktiga förutsättningar för inlärning.
 • Ingen kan lära någon annan något
  Pedagogen kan bara hjälpa barnet att lära sig själv. Pedagogens roll är dels att observera barnets utveckling och erbjuda lämpligt material att arbeta med dels att dokumentera barnets utveckling.
 • Alltings samband och beroende
  I Montessoripedagogiken betonas att allting har ett samband och att vi alla är beroende av varandra och naturen. Montessori kallade detta ”den kosmiska planen”. Syftet är att skapa harmoniska människor i harmoni med sin omgivning.
 • Att ta ansvar
  Barn från tidig ålder får möjlighet att ta ansvar för sitt eget arbete/lek. De uppmuntras också till att ta hand om varandra och sin omgivning och visa empati.
 • Montessorimiljön
  Den miljö barnen vistas i skall vara anpassad efter just deras behov. Miljön kan därför se olika ut beroende på barnens åldrar, då deras behov växlar i takt med mognaden

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed