Systematiskt kvalitetsarbete

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Syftet med förskolans systematiska kvalitetsarbete är att identifiera de förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot läroplansmålen, att utveckla pedagogiska processer, att bedöma måluppfyllelse och redovisa kvalitetsarbetet på ett sådant sätt att det utgör underlag för kvalitetsutveckling.

På Cosmos känner vi ett stort ansvar och har ett väldigt stort engagemang för kosten på förskolan.

Styrdokument

Förskolan verksamhet vilar främst på två nationella styrdokument:

Skollagen
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (kap1§5).
Verksamheten ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (kap4§3-4).
Barn och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet (kap4§9,12).

Läroplan för förskolan Lpfö98/10
Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund.
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Utifrån dessa styrdokument ska förskolan förhålla sig när förskolan planerar och genomför verksamheten.

”En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen”   (Lpfö 18).

Alla pedagoger på Cosmos planerar, följer upp och utvecklar verksamheten´. Förskolechefen ansvarar för att det sytematiska kvalitetsarbetet genomförs och kontinuerligt dokumenteras samt omsätter resultaten i åtgärder. Personalen analyserar och reflekterar över rutiner och verksamhet. All pedagogisk personal använder resultatet av kvalitetsarbetet för att förbättra och utveckla verksamheten.

I vårt systematiska kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete ges samtliga berörda i Cosmos verksamhet möjlighet att delta i kvalitetsarbetet.  Det vill säga all pedagogisk personal, verksamhetens barn såväl som barnens vårdnadshavare. Målformulering, uppföljning, utvärdering och analys görs under varje läsår. Detta utifrån såväl läroplanens övergripande mål som de prioriterade mål som tas fram av den pedagogiska personalen inför varje läsår. De prioriterade målen kan se olika ut beroende på barnens ålder och vilken grupp de tillhör. Det då vår verksamhet under stora delar av dagen är uppdelad i i två grupper, baserat på ålder, 1-3 år och 3-6 år.

I vårt arbete med utveckling och dokumentation av verksamheten använder vi:

 • Tyraappen för förskolan
 • En årlig enkät till föräldrar om verksamheten
 • Uppföljning och utvärdering månadsvis av förskolans prioriterade mål

I vårt arbete med dokumentation av barnens individuella utveckling använder vi:

 • Avsatt reflektionstid veckovis för varje avdelning om barnens individuella utveckling.
 • Kontinuerlig dokumentation med foton det barnen gör, text till foto om vad som sker vid fototillfället och koppling till läroplanens mål.
 • Resultat av barnintervjuer rörande barnets trivsel på förskolan, såsom exempelvis kamratrelationer. Pedagogen får också med hjälp av intervjun en bild av var barnet står i nuläget och vart barnet vill/är på väg.
 • Tyraappen, ett dokumentations- och föräldrainformationsverktyg.

Hur utvärderar vi verksamheten?

Att utvärdera verksamheten handlar om att följa upp, analysera och bedöma hur förskolan arbetar i relation till läroplanens mål. Den ska ge en bild av hur barnens villkor för lärande och utveckling möjliggörs i förskolan.
Utvärderingen av verksamheten sker utifrån flera olika underlag.

 • Arbetslagens dokumentation kring mål, metod, genomförande och utvärdering.
 • Pedagogernas intentioner och kompetens utifrån medarbetarsamtal, delaktighet i pedagogiska diskussioner och observationer
 • Barnens delaktighet utifrån barnintervjuer, delaktighet i dokumentationsarbetet, kompisregler.
 • Barnens delaktighet utifrån barnintervjuer, delaktighet i dokumentationsarbetet, kompisregler, barnråd.
 • Föräldrarnas inflytande utifrån barnomsorgsenkät, inskolning, föräldramöten, Cosmosrådet, verksamhetsråd, utvecklingssamtal och intervjufrågor.
 • Förskolans värdegrund.
 • Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Hur utvecklar vi verksamheten?

Utifrån den utvärdering som görs av verksamhetens olika delar får förskolans pedagoger en samlad bild av hur verksamheten bedrivits under läsåret. Genom att diskutera och reflektera över vad som har gjorts under året kan pedagogerna analysera där det behövs sättas in förbättrande åtgärder. Analysen tjänar också som syfte att se vad pedagogerna ska sätta fokus på inför kommande läsår. Att analysera långsiktigt är viktigt för att se vart resurser behövs i framtiden.
Pedagogernas kompetens utgör i detta sammanhang den viktigaste resursen. Professionella och kompetenta pedagoger som interagerar med värme och skapar ömsesidigt och hållbart tänkande mellan sig och barnen är förutsättningen för att skapa en förskola med god kvalitet. Förskolans utbildningsinsatser tydliggörs i en kompetensutvecklingsplan, där vikt läggs på en fokuserad fortbildning av pedagogerna utifrån upptäckta behov.
Utvärdering, reflektion och analys mynnar ut i den årliga kvalitetsredovisningen, som också tjänar som underlag för planering av nästkommande års verksamhet.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed