Barns Bästa

Barns rättigheter är en självklarhet på vår förskola.

 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen ingår i skollagen.

Särskild fokus lägger vi på dessa artiklar:
Artikel 2:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3:
Barns bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Artikel 6:
Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12:
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Klicka på länken för att läsa mer om barnkonventionen.

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Lpfö 18

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed