Vad är undervisning?

Undervisning i förskolan….

Undervisning i förskolan börjar i intresse hos barnet. Undervisningen innebär att fånga intresse hos barnet  och sedan stötta ett lärande.

Undervisningen i förskolan syftar till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. I läroplanen för förskolan framgår följande: ”Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt.”

1 kap 3§ i skollagen (2010:800) handlar om undervisning i förskolan.

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.  Lpfö 18

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed